อังคาร. ก.ย. 21st, 2021
กฎหมายเบื้องต้นของนิติบุคคล   นิติบุคคล เป็นกลุ่มคนหรือองค์กรที่รวมตัวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เช่นเดียวกับนิติบุคคลหมู่บ้าน

กฎหมายเบื้องต้นของนิติบุคคล

นิติบุคคล เป็นกลุ่มคนหรือองค์กรที่รวมตัวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เช่นเดียวกับนิติบุคคลหมู่บ้านหรืออาคารชุด ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารงานภายในหมู่บ้านหรืออาคารชุด เพื่อดูแลความเรียบร้อย การจัดสรรค่าใช้จ่าย การจัดจ้างคู่สัญญาเพื่อการดำเนินการของโครงการและรวบไปถึงการเรียกเก็บค่าส่วนกลางที่ไปเป็นตามข้อบังคับของอาคารชุดหรือหมู่บ้าน แต่อยู่ภายใต้กฎหมายและการควบคุม

กฎหมายเบื้องต้นของนิติบุคคล ถ้าเป็นนิติบุคคลอาคารชุดจะใช้การควบคุมจากพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522  การในควบคุมการใช้พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2522  มีการให้นิยามหรือความหมายในส่วนต่าง ๆ อย่างครอบคลุมของการใช้กฎหมาย แต่เบื้องต้นที่ควรรู้ได้แก่ อาคารชุดคือ อาคารที่บุคคลสามารถถือแยกกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ แต่มีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง ซึ่งกรรมสิทธิ์แยกคือห้องชุดหรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้เป็นของเจ้าของแต่ละรายเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล และทรัพย์สินส่วนกลางคือ ที่ดินที่ตั้งหรือทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์รวมกัน โดยกรรมสิทธิ์ภายในห้องชุดไม่สามารถแบ่งแยกได้ ในการจัดตั้งพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดรวมแล้วต้องไม่เกิน 5 ไร่ และมีกำหนดการถือครองกรรมสิทธิ์ของต่างด้าวได้ร่วมกันไม่เกิน 49% ของอัตรากรรมสิทธิ์ทั้งหมด และในการซื้อขายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว จะต้องจัดทำใบปลอดหนี้เพื่อใช้แสดงแก่กรมที่ดิน

  สำหรับกฎหมายเบื้องต้นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 เพื่อกำกับการประกอบกิจการการพัฒนาที่ดินของเอกชน เพื่อใช้ในการจัดสรรที่ดิน กำหนดผู้มีความรับผิดชอบบำรุงสาธารณูปโภค และการบริการสาธารณะ ซึ่งการจัดสรรที่ดินเป็นการแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นแปลงย่อยเพื่อการจำหน่ายและจะมีการโอนสาธารณูปโภคเพื่อเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การบริการสาธารณะ คือการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกภายในโครงการจัดสรรที่ดินตามที่กำหนดไว้ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน สาธารณูปโภค คือ สิ่งอำนวยประโยชน์ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินใช้ประโยชน์รวมกัน เช่น ทางเดินเท้า ถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งผู้จัดสรรที่ดินจะรับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะจนกว่าจะมีการมอบและโอนสาธารณูปโภคไปเป็นของนิติบุคคล พร้อมด้วยเงินกองทุนและเงินสนับสนุนสาธารณูปโภคจำนวน 7% ของค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โดยการโอนกรรมสิทธิ์จะต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดิน เพื่อเป็นหลักฐานตามกฎหมาย

ในส่วนของการเรียบเก็บค่าส่วนกลางหรือสิ่งอื่น ๆ ภายในหมู่บ้านหรืออาคารชุดจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของหมู่บ้านหรืออาคารชุด ในเรื่องของอัตราการเรียบเก็บ แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลอาคารชุดจะมีการกำหนดเงินเพิ่มตามกฎหมายคือร้อยละ 12% สำหรับการค้างชำระ ไม่เกิน 90 วัน และ 20% สำหรับการค้างชำระเกิน 90 วันขึ้นไป แต่หาเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรการเรียกเก็บเงินเพิ่ม ดอกเบี้ย ค่าทวงถามจะเป็นไปตามข้อกำหนดภายในข้อบังคับของหมู่บ้าน


By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *