อาทิตย์. มี.ค. 26th, 2023

ภาษีที่ดินปี 64 กับโฉนดที่ดินถือครองประเภทไหนรู้ไว้ไม่เสียสิทธิ

มีสิทธิซื้อขายหรือโอนเปลี่ยนมือหรือไม่ ก่อนที่จะถูกหลอก ที่สำคัญคือ หากไม่ได้ใช้ประโยชน์อาจถูกยึดคืนจากราชการ หรืออ้างสิทธิจากผู้ที่เข้ามาอยู่พื้นที่ของตัวเองได้

ภาษีที่ดินปี 64 กับ “โฉนดที่ดิน” ถือครองประเภทไหนรู้ไว้ไม่เสียสิทธิ

ประเภทของเอกสารที่เกี่ยวกับที่ดินและสิทธิในที่ดิน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย อธิบายความหมายไว้ว่า ที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า มีราคา และมีประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างยิ่ง เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หลักประกัน และอื่นๆ โดยประเภท หนังสือแสดงสิทธิที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดิน มี 5 ประเภท หรือสามารสังเกตได้ง่ายๆ จากตราครุฑด้านบนเอกสาร ที่จะมีสีแตกต่างกันไป ดังนี้

สค.1 ปัจจุบันไม่มีแล้ว ใครยังไม่เปลี่ยนเป็นโฉนดให้ไปติดต่อสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ได้ตามวันเวลาราชการ

..2 ใบจอง ได้เพียงสิทธิครอบครองทำประโยชน์ชั่วคราวไม่ใช่กรรมสิทธิ์ ซื้อขายหรือโอนกันไม่ได้ยกเว้นตกทอดทางมรดก หากไม่ได้ทำประโยชน์ติดต่อกัน 3 ปี ทางราชการยึดที่ดินคืน

ภาษีที่ดินปี 64 กับ “โฉนดที่ดิน” ถือครองประเภทไหนรู้ไว้ไม่เสียสิทธิ

..3 ได้สิทธิครอบครองทำประโยชน์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ สามารถซื้อขายหรือโอนกันได้ ต้องผ่านการรังวัดและรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน สิทธิครอบครองประเภทนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีบุคคลอื่นมาแย่งและเข้าครอบครองติดต่อกัน 1 ปี

โฉนดที่ดิน เป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ สามารถทำการซื้อขายรวมถึงนิติกรรมประเภทอื่นๆ ได้ กรรมสิทธิ์จะหมดสิ้นไปเมื่อถูกครอบครองปรปักษ์

สปก.4-01 ได้เพียงสิทธิครอบครองทำประโยชน์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ ซื้อขายหรือโอนกันไม่ได้ยกเว้นตกทอดทางมรดก สิทธิครอบครองทำประโยชน์นี้จะหมดสิ้นไปเมื่อผู้ครอบครองขาดคุณสมบัติหรือฝ่าฝืนระเบียบ

สกก. ได้เพียงสิทธิครอบครองทำประโยชน์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ ซื้อขายหรือโอนกันไม่ได้ยกเว้นตกทอดทางมรดก สิทธิเก็บกินนี้จะหมดสิ้นไปเมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ติดต่อกัน 2 ปี ทางราชการยึดที่ดินคืน

...5 ไม่ใช่เอกสารสิทธิเป็นเพียงเอกสารแสดงการเสียภาษี ซื้อขายหรือโอนไม่ได้ยกเว้นตกทอดทางมรดก สิทธินี้จะหมดสิ้นไปเมื่อที่ดินไปทับซื้อกับพื้นที่ต้องห้ามของทางราชการ เช่น พื้นที่ป่าสงวน

อัตราการเสียภาษีที่ดินปี 2564

การกำหนดอัตราภาษีที่ใช้เก็บในช่วงปี พ..2563 – 2564 ตาม พ...ภาษีที่กินและสิ่งปลูกสร้าง พ..2562 ซึ่งเริ่มเสียภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2564 แบ่งออกดังนี้

ประเภทเกษตรกรรม ทั้งในนามบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ และนิติบุคคลเป็นเจ้าของ มีการกำหนดอัตราภาษีเริ่มต้น 0.01% เมื่อมูลไม่เกิน 75 ล้านบาท ไล่เรียงตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จนถึงมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.10%

แต่ทั้งนี้มีการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไว้ให้ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยดเว้นมูลค่าของฐานภาษีรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท

ประเภทที่อยู่อาศัยหลังหลัก ในการคำนวณภาษีประเภทนี้ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลธรรมดา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น จะคิดอัตราภาษีเริ่มต้น 0.03% เมื่อมูลค่ารวมกันไม่เกิน 25 ล้านบาท หากมีมูลค่า 25-50 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.05% และมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.10% มีข้อยกเว้นเช่นกัน โดยมีข้อยกเว้นอัตราภาษี หากมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท วิธีการคำนวณเหมือนกับการคำนวณในประเภทเกษตรกรรม
กรณีที่ดิน ของเป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น จะคิดอัตราภาษีเริ่มต้น 0.02% เมื่อมูลค่ารวมกันไม่เกิน 40 ล้านบาท และคิดอัตราภาษีสูงสุด 0.10% เมื่อมูลค่าเกิน 90 ล้านบาทขึ้นไป 

ส่วนในกรณีนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีก็ต่อเมื่อมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยคำนวณจากการนำมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างหักด้วย 10 ล้านบาท หากมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ก็เท่ากับว่าไม่ต้องเสียภาษีนั่นเอง 

ประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ ตามแก่สมควรสภาพ หรือื่นๆ มีการคำนวณอัตราภาษีเริ่มต้น 0.3% เมื่อมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท และอัตราภาษีสูงสุดคือ 0.7% หากมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยทุกๆ 3 ปี หากยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าเช่นเดิม จะมีการคำนวณภาษีเพิ่มขึ้นอีก 0.3% และการเพิ่มขึ้นนั้นรวมกันแล้วจะไม่เกิน 3% 

บททิ้งท้ายการขอผ่อนชำระภาษี

ภาษีขั้นต่ำที่จะมีสิทธิผ่อนชำระต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อนได้ 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน ซึ่งงวดที่ 1 คือเดือนเมษายน และจบงวดสุดท้ายเดือนมิถุนายน หากไม่ชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด จะหมดสิทธิการผ่อนชำระและจะต้องเสียเงินเพิ่ม 1% ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ

 

# ธุรกิจการจัดแสดงสินค้า Exhibition หน้ามืดหลังโควิด19

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *